Porządek kwietniowej sesji Rady Powiatu

opublikowano: 24-04-2019

MIESZKAŃCY POWIATU OŁAWSKIEGO

Zapraszam do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 24.04.2019 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego w Oławie, przy ul. 3 Maja 1 /budynek A, parter, sala nr 1/.

Porządek obrad:
I. Informacja na temat porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oławie z 27 marca br.
III. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie z działalności za rok 2018.
IV. Informacja Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia o planowanym naborze do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
V. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
VI. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2019, zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oławskiego,
- w sprawie emisji obligacji przez Powiat Oławski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Oławskiego,
- w sprawie powierzenia w roku 2019 Gminie Jelcz- Laskowice realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

VII. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu w Oławie.
VIII. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oławie
/-/ Tadeusz Kułakowski

dodaj komentarz dadaj komnentarz

strona główna strona główna

więcej na: OSI - OLAWA.INFO

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )

24.OLAWA.INFO - MOBILE - więcej na: OSI - OLAWA.INFO